Som kugghjul i ett urverk griper alla positioner in i varandra och möjliggör ett effektivt och strukturerat liv utan stress. Det är en handledning med väldefinierade uppgifter, mekanismer och kommunikationsvägar.Fig.1

Alla hundar i en flock kommunicerar med varandra. För vissa områden, som t.ex. kan påverka flockens säkerhet, finns dock viktiga och tydlig definierade uppgifter och kommunikationvägar, som visas schematiskt i figuren (Fig. 1).

Var och en av positionerna är nödvändig, eftersom endast i samspelet med alla skapas en enhet, som skyddar den inre sociala freden av flocken och möjliggör dennas utåtagerande.

Flocken är uppdelad i en främre och en bakre grupp, som samtidig är åtskilda och länkade ihop genom den centrala länkhunden. Om en position är ledig, försöker de återstående hundarna ta över uppgifterna av den positionen (reparationstvång). Detta kan inte lyckas, eftersom kompetensen hos de enskilda hundarna är begränsad till deras område. Resultatet är inte suveräna, ofta överdrivna handlingar. Detta påverkar hela flocken, som förlorar sin inre säkerhet och blir därför inkompetent och kan inte agera utåt.

Förutom delningen i en främre och en bakre grupp finns det tre så kallade ”ankar”hundar, som kan avsluta en flock eller delflock. Dessutom fyra länkhundar, som alltid kräver sin ankarhund och - som namnet antyder- länkar ihop de.

Medan de främre hundarna är utåtriktade och visar viss självsäkerhet och impulsivitet, är de bakre djuren känsligare och mer övervägande i sina handlingar.

Inom en optimalt strukturerad organisation av hundar finns det sju kända och väldefinierade sociala roller, vilka omfattas av enskilda medlemmar i gruppen. (Detta är den överordnade organisationen, som utökas strukturellt efter behov). Varje hund bär med sig från födseln anlaget och kunskapen för att kunna perfekt möta behovet av en av de sju positionerna. De enskilda positionerna syns tydligast i den riktade rörelsen av flocken, den första kontakten med främmande hundar eller de första sömnbilderna av en kull.


Fig.1

De sju positionerna

främre ledhund (FLH, en ankarhund)
andra främre länkhund (F2)
tredje främre länkhund (F3)
centrala länkhund (CLH, kan vara en ankarhund i en delflock)
andra bakre länkhund (B2)
tredje bakre länkhund (B3)
bakre ledhund (BLH, en ankarhund)

 

Främre ledhunden
En uttrycksfull hund som leder flocken enligt sin position, men som visar sig defensiv i flockens aktioner. Den får koll på situationen, främst genom lukt och hörsel, och informerar sedan andra främre länkhunden (figur 1). Själv är han minst aktiv i gruppen, han låter flocken jobba för honom. Finns det akut behov får den andra främre länkhunden godkännande för åtgärder. Denna hund leder han dominant (figur 1).

Andra främre länkhunden
Den är också en uttrycksfull hund med en stor drivkraft framåt. Den fokuserar enbart på den främre ledhunden, som den absolut behöver som gräns framför sig. Den används vid behov direkt för externa åtgärder av den främre ledhunden. Den 2:a främre länkhunden behöver inte nödvändigtvis först få godkännande av den centrala länkhunden, men den får oftast dennes instruktioner och det är centrala länkhunden som korrigerar vid behov.
2:a främre länkhunden har ingen hög social kompetens för allt som händer bakom. Vid utåtriktade aktioner leder den de främre länkhundarna.

Tredje främre länkhunden
Även om den också är mer orienterad framåt, går den in i en djup relation med den centrala länkhunden och är ansvarig för dennas skydd. Den är en bevakare (figur 1), som använder sin egna höga interna sociala beredskap för att hindra den 2:a främre länkhunden att rikta sig bakåt.
3:e främre länkunden behöver godkännande av centrala länkhunden till alla åtgärder och är därför reglerad framåt. Av sig själv går den inte utöver sina befogenheter. Att skydda den centrala länkhunden är viktigare än att stödja den andra främre länkhunden.

Centrala länkhunden
Den är det sociala ankaret och centrum av flocken. Dennes högsta sociala kompetens tillåter att reglera allt som är nödvändigt för att upprätthålla den inre stabiliteten i förbundet och undvika aggressioner. Med sin kropp skiljer den de främre ifrån de bakre hundarna, fördelar uppgifterna och är respekterad av hela gruppen. I en strukturerad flock agerar ingen hund utan centrala länkhundens godkännande och tillåtelse (bild 1).
Som den viktigaste och mest kompetenta hunden skyddas den längst av hela gruppen vid fara. Utan den kan flocken inte fortsätta vara strukturerad, eftersom den håller ihop allt. Trots sina sociala färdigheter verkar centrala länkhunden ofta reserverad och oberoende. Den har stor karisma och kräver ofta också ett stort personligt utrymme, liksom alla ankarhundar.
Centrala länkhunden kommunicerar med alla hundar i förbundet, men är i ständig kontakt med de två ledhundarna som den får information av.

Andra bakre länkhunden
Den stödjer centrala länkhunden i alla processer som är lämpliga för de bakre länkhundarna och genom detta avlastar den centrala länkhunden. Känner den bakre ledhunden fara och godkänner centrala länkhunden aktioner, leder andra bakre länkhunden de bakre hundarna i alla åtgärder som är bakåtriktat. Till detta behöver den dock alltid centrala länkhundens godkännande (figur 1).
Andra bakre länkhunden har en god social förmåga och kännetecknas vanligtvis av defensivt beteende och känslighet. Dennes ansvar omfattar att skydda centrala länkhunden, som också korrigerar den. (Fig 1)

Tredje bakre länkhunden
Enda uppgiften för den 3:e bakre länkhunden är att binda bakre ledhunden till flocken och skyddar den. Den är den enda hunden som utbyter sociala gester med den bakre ledhunden, och de två har en djup, livslång relation med varandra, s.k. ”djuplänkning”. 3:e bakre länkhunden är bakre ledhundens livsförsäkring (figur 1).
3:e bakre länkhunden stödjer aktivt alla utåtriktade åtgärder av den 2:a bakre länkhunden som leder den, om den bakre ledhunden har godkännt aktionen (figur 1).
Den kan inte självständig ta beslut och behöver bakre ledhundens säkerhet eftersom den inte har sensibiliteten för farorna bakifrån.

Bakre ledhunden
Sensibilitet är egenskapen som utmärker denna hund mer än något annat. Den har en utmärkt förnimmelse, en medvetenhet för allt som händer bakom flocken. Efter noggrann utredning informerar den vid behov centrala länkhunden som sedan godkänner åtgärder (Bild 1).
Utan sin livsförsäkring, den tredje bakre länkhunden, kan den knappt överleva, eftersom den inte har någon kompetens för allt som kommer framifrån. Av denna anledning har den en livslång, intensiv social relation med sin bevakare, den tredje bakre länkhunden, - en ”djuplänkning” (Fig. 1).
I händelse av en konfrontation med fara, är bakre ledhunden den hund som ska offras vid behov för att rädda resten av flocken. Medvetandet om det får den att skilja sig från resten av gruppen, som är väl synlig. Bakre ledhunden är en lugn och mentalt stark hund, som kan som ankarhund begränsa flocken bakåt och kontrollera de bakre hundarna. Den kommunicerar endast med den tredje bakre och den centrala länkhunden.

bearbeitet durch 24style
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline